Putting dreams to work.

Politica de confidențialitate

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Ultima actualizare la 23.12.2021.

European Digital Exchange S.A, societate înființată conform legislației române, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5465/2021, cod unic de înregistrare 43985800, cu sediul în București, Sector 1, Str. Madrigalului 42A, Parter, Apartament 4, (denumită în continuare „Edex” sau „Operatorul”), acționează în calitate de operator pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal.Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată în temeiul prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date („GDPR”), precum și a oricăror altor dispoziții legale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal.

Edex este operatorul de date al datelor cu caracter personal pe care le colectează de la și despre utilizatori prin intermediul platformei Ronin www.weronin.com („Platforma”) și/sau, după caz, prin alt tip de interacțiuni pe care le avem cu dumneavoastră, cum ar fi cele în contextul facilitării serviciilor Edex sau în contextul activităților de marketing.

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Notă de informare”) descrie în detaliu cum Edex prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor săi și drepturile pe care aceștia le au în legătură cu această prelucrare.

Cui se adresează prezenta Notă de informare?

Această Notă de Informare detaliază ce se întâmplă cu datele cu caracter personal ale utilizatorilor care sunt furnizate ca urmare a activității pe Platformă. Prezenta Notă de informare se adresează tuturor utilizatorilor, atât celor ce folosesc Platforma fără a fi înregistrați cât și celor care își creează un cont pe Platformă și aleg să participe la campaniile derulate prin intermediul Platformei, persoane fizice și reprezentanți ai persoanelor juridice deopotrivă („Utilizatori”). Suplimentar, în măsura în care Utilizatorul reprezintă o persoană juridică ce va acționa prin intermediul Platformei, Edex va prelucra date cu caracter personal în legătură cu administratorii și reprezentanții legali ai persoanei juridice, asociații/acționarii direcți ai persoanei juridice, care au peste 25% din părți sociale/acțiuni și persoanele identificate ca beneficiar real al persoanei juridice, pentru scopurile și în temeiurile prevăzute mai jos.

Care sunt datele cu caracter personal pe care Edex le prelucrează?

Edex va colecta următoarele tipuri de date cu caracter personal:

 • Date de identificare: numele, prenumele, adresa dumneavoastră de e-mail, datele cuprinse pe actul de identitate, respectiv data nașterii, data emiterii și data expirării actului de identitate, numărul și seria documentului de identitate, codul numeric personal sau echivalent, sexul, cetățenia, adresa de domiciliu;
 • : acuzații sau condamnări legate de infracțiuni precum frauda, spălarea de bani sau finanțarea actelor de terorism sau practici care contravin cerințelor privind sancțiunile internaționale, cerințelor aplicabile în materia prevenirii spălării de bani, a finanțării activităților de terorism si/sau a prevenirii evaziunii fiscale, date privind afilierea politică, sursele media publice;
 • Date biometrice: informațiile asociate analizei trăsăturilor tale faciale în contextul deschiderii contului.

Ca regulă, Edex nu va prelucra datele personale speciale cu privire la sănătate, originea rasială sau etnică, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenența la sindicate sau date privind viața sau orientarea sexuală.Platformei.

Cu toate acestea, astfel cum este prevăzut mai sus, Edex va prelucra date cu caracter personal cu privire la sancțiuni internaționale sau date privind afilierea politică (toate aceste date fiind folosite în cursul procesului de screening, în vederea înregistrării pe Platformă).

În ce scop prelucrează Edex datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi prelucrate de către Edex în vederea aducerii la îndeplinire a următoarelor scopuri:

 • Crearea unui cont pe Platformă, procesarea tranzacțiilor, prestarea serviciilor, efectuarea plăților, gestionarea relației cu Utilizatorii;
 • Stabilirea unei relații contractuale între Utilizatori și Edex;
 • Apărarea intereselor de afaceri prin încheierea de relații contractuale cu Utilizatori ce oferă garanții de integritate financiară și de afaceri, în linie cu cerințele legale aplicabile Edex, administrarea și protejarea afacerii și a Platformei;
 • Livrarea conținutului de pe Platformă, a campaniilor de finanțare și interacțiunea cu Utilizatorii;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile Edex;
 • Protejarea drepturilor și intereselor Edex în cadrul oricăror proceduri legale, judiciare sau administrative;
 • Pentru a soluționa cererile și reclamațiile Utilizatorilor, sugestiile sau alte recomandări în legătură cu serviciile Edex;
 • Transmiterea de comunicări de marketing și informări privind oportunitățile de investiție.

Care sunt temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?

Pentru aducerea la îndeplinire a scopurilor de mai sus, Edex va prelucra datele cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale:

 • Pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract și executarea unui contract (în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR), respectiv pentru a putea furniza serviciile Platformei noastre, conform Termenilor și Condițiilor Platformei. Astfel, principalul motiv pentru care Edex prelucrează datele cu caracter personal este pentru a putea permite folosirea Platformei, pentru a facilita și presta serviciile aferente Platformei și de vă putea furniza accesul la campaniile desfășurate prin Edex.
 • Pentru aducerea la îndeplinire a interesului legitim al Edex (în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR). Astfel, Edex va prelucra date cu caracter personal pentru interesele legitime de afaceri, precum efectuarea cercetărilor necesare în vederea prevenirii fraudei, securitatea rețelei și a sistemelor de informaționale, îmbunătățirea sau modificarea serviciilor oferite, identificarea tendințelor de utilizare, determinarea eficacității campaniilor promoționale şi publicitare, pentru soluționarea sesizărilor, pentru auditarea sau verificarea proceselor interne, pentru apărarea drepturilor noastre cum ar fi recuperarea creanțelor deținute de acesta și formularea de apărări în cazul unui eventual litigiu.

*Prin interese legitime se înțeleg interesele Edex gestionarea afacerii, pentru a putea să oferim Utilizatorilor cele mai bune servicii, precum și pentru a preveni orice fel de fraude ce ar putea apărea pe Platformă.

Totodată, vom efectua verificările necesare pentru cunoașterea clientelei și împotriva spălării banilor, care vor permite Edex să încheie relații contractuale cu Utilizatori care se bucură de integritate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. În același timp, Edex va putea furniza Utilizatorilor săi servicii la cele mai înalte standarde, asigurându-se că activitățile efectuate prin intermediul Platformei sunt în orice moment etice și legale.

Astfel, în cadrul procedurilor de cunoaștere a clientelei, Edex va prelucra în legătură cu Utilizatorii persoane fizice date cu caracter personal privind activitățile înregistrate pe listele de infracțiuni internaționale, datele legate de apartenența politică, precum și date din surse media publice ce ar putea dezvălui informații referitoare la activități frauduloase sau potențial frauduloase.

În cazul în care utilizatorul este persoană juridică, pe lângă datele cu caracter personal pe care le prelucrate în legătură cu reprezentantul persoanei juridice, Edex va prelucra și datele cu caracter personal privind activitățile înregistrate pe listele de infracțiuni internaționale, datele legate de apartenența politică, precum și date din surse media publice ce ar putea dezvălui informații referitoare la activități frauduloase sau potențial frauduloase în legătură cu administratorii și reprezentanții legali ai persoanei juridice, asociații/acționarii direcți ai persoanei juridice, care au peste 25% din părți sociale/acțiuni și persoanele identificate ca beneficiar real al persoanei juridice

Când prelucrarea datelor cu caracter personal se întemeiază pe interesul legitim, Edex se asigură că sunt luate în considerare și puse în balanță impactul prelucrării asupra Utilizatorilor (atât cel pozitiv, cât și cel negativ) și drepturile pe care aceștia le au conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Interesele legitime de afaceri ale Edex nu sunt în mod automat prioritare față de interesele Utilizatorilor iar în cazul în care va exista un dezechilibru în defavoarea Utilizatorilor, atunci Edex nu va folosi datele cu caracter personal în acele activități, cu excepția cazului în care acest lucru este în mod expres cerut de lege.

Aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări dacă doriți, comunicându-ne pe adresa de email menționată mai sus opțiunea dumneavoastră.

 • Pentru respectarea obligațiilor legale aplicabile Edex (în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR), cum ar fi obligațiile de întocmire și păstrare a documentelor financiar-contabile, realizarea de audituri; 
 • În baza consimțământului liber exprimat al Utilizatorului, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing (în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR)

Cui sunt divulgate datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal vor fi divulgate unui număr limitat de terțe părți, furnizori de servicii ai Edex, respectiv:

 • Furnizori de servicii: financiar-contabile, furnizori de servicii juridice, de audit sau alte servicii speciale prestate de avocați, notari, administratori, auditori, executori, entități specializate în recuperarea de creanțe, evaluatori, agenții imobiliare sau alți consilieri profesioniști, furnizori de servicii IT, furnizori de marketing;
 • Autorități fiscale, guvernamentale, judiciare și de supraveghere
 • Autorităților judiciare/de investigație, cum ar fi: Poliția, Parchetul, Direcția Naționala Anticorupție, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, instanțe și organismele de arbitraj/ mediere
 • Instituții de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică

Edex se asigură în prealabil că furnizorii de servicii se bucură de încredere în ceea ce privește asigurarea protecției datelor cu caracter personal și, atunci când este cazul, că furnizorii acționează în baza instrucțiunilor exprese ale Operatorului, adresate prin intermediul acordurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Unde sunt prelucrate datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal prelucrate de Edex sunt prelucrate în format electronic pe serverele localizate în România. Acestea nu vor fi transferate în țări din afara Uniunii Europene.

În cazul în care va fi necesară realizarea unui alt transfer de date cu caracter personal într-un stat terț (i.e. din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European), Edex se va asigura că acest transfer va avea loc către state pentru care a fost emisă o decizie a Comisiei Europene privind nivelul adecvat de protecție a datelor. În cazul în care nu există o astfel de decizie, Edex va implementa garanții adecvate, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Cât timp sunt stocate datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal nu vor fi prelucrate pentru o perioadă mai mare decât ceea ce este necesar în vederea aducerii la îndeplinire a scopurilor prevăzute de Edex.

Datele cu caracter personal prelucrate în baza relațiilor contractuale pe care Utilizatorii le au cu Edex vor fi stocate pentru întreaga perioadă contractuală, precum și pentru o perioadă ulterioară de 5 ani, calculată de la încetarea relației contractuale, cu excepția situației în care perioade mai lungi de stocare sunt impuse de dispozițiile legale obligatorii. Putem păstra datele dumneavoastră pentru o perioadă mai mare de 5 ani în eventualitatea unei plângeri sau dacă avem temeiuri să credem că există riscul unui litigiu  în relația cu dumneavoastră.

Datele financiar-contabile vor fi prelucrate pentru o perioadă de 10 ani, astfel cum este prevăzut de legislația financiar-contabilă în vigoare.

Datele cu caracter personal colectate în baza consimțământului vor fi prelucrate până la momentul retragerii acestuia de către Utilizator, fără a afecta legalitatea prelucrării anterioare.

După momentul expirării termenelor de retenție de mai sus, datele vor fi șterse sau anonimizate, fără a exista posibilitatea identificării persoanelor vizate.

Drepturile Utilizatorului privind datele sale cu caracter personal

Conform prevederilor GDPR, Utilizatorii beneficiază de următoarele drepturi care pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de Edex în calitate de operator:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal
 • Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal
 • Dreptul de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal
 • Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal
 • Dreptul de portabilitate a datelor cu caracter personal
 • Dreptul de a retrage consimțământul dat
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal – Utilizatorul poate solicita confirmarea faptului că datele cu caracter personal deținute de Edex sunt prelucrate sau nu de către Edex (în calitate de operator), iar în caz afirmativ, se poate solicita accesul la acestea, precum și informații despre activitatea de prelucrare (de ex., scopurile prelucrării și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari către care datele au fost sau vor fi dezvăluite, durata prelucrării sau criterii utilizate pentru determinarea acestei perioade, existența anumitor drepturi prevăzute de lege, sursa informațiilor, etc.). La solicitarea Utilizatorului, Edex va furniza și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare poate fi tarifată în funcție de costurile efective suportate de Operator, în condițiile care vor fi comunicate de acesta.
 • Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal – Utilizatorul poate obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete.
 • Dreptul de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal – în situațiile reglementate expres de lege (de ex., în cazul în care este contestata exactitatea datelor cu caracter personal care privesc Utilizatorul, pe perioada necesară pentru verificarea exactității acestora etc.) Utilizatorul poate obține restricționarea prelucrării de către Operator a datelor cu caracter personal. Restricționarea prelucrării semnifică faptul că Operatorul se va limita la a stoca datele cu caracter personal și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestora decât cu consimțământul Utilizatorului sau în alte cazuri expres revăzute de lege (în principal, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice).
 • Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (de ex., în cazul retragerii consimțământului dacă nu mai există alt temei legal pentru prelucrarea datelor sau în cazul in care se constată că datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate sau prelucrate, etc.), puteți obține ștergerea respectivelor date.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal – Utilizatorul se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării de către Operator a datelor cu caracter personal în anumite cazuri prevăzute expres de lege (în special, dacă prelucrarea este întemeiată pe interesul legitim al Operatorului). De asemenea, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri.
 • Dreptul de portabilitate a datelor cu caracter personal – în situațiile reglementate expres de lege (respectiv, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată de operator prin mijloace automate și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul), Utilizatorul poate primi, într-un format structurat, care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care au fost furnizate Operatorului și poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
 • Dreptul de a retrage consimțământul dat – Utilizatorul își poate retrage, în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate – Edex nu ia decizii automate ca urmare a prelucrării datelor cu caracter personal care privesc Utilizatorii.

Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturilor listate mai sus puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa din București, Sector 1, Str. Madrigalului nr. 42A, Parter, Ap 4, sau la adresa de e-mail: [email protected]

De asemenea, Utilizatorii pot depune o plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Edex la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (https://www.dataprotection.ro/).

Edex va soluționa cererile de exercitare a drepturilor, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar. Edex va notifica Utilizatorul despre întârzierea soluționării cererii, oferind informații cu privire la termenul de răspuns. 

Ce cookie-uri folosim?

Pentru ca Platforma sa funcționeze corect și să ofere toate funcționalitățile trebuie sa folosească cookie-uri si alte mecanisme tehnice similare asimilate cookie-urilor prin care se îndeplinesc aceleași scopuri. Toate detaliile privind cookie-urile folosite in Edex sunt furnizate in Politica de Cookie-uri disponibila pe site www.weronin.com.